بایگانی‌های ماهانه: ژانویه 2014

227- حقوق بشر

این هسته نارنگی خود جنایت علیه بشریت