بایگانی‌های ماهانه: آگوست 2011

185- پیشنهاد

بردارین وسط ایران یه دیوار بکشید یه قسمت زنا باشن یه قسمت مردا

که دیگه کسی هم به گناه نیافته

بعد هم هی نیاین هر وقت که راست کردین گیر بدین که فلان گروه باید تفکیک جنسیتی بشه

184- ﮐﻠﻤﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ

ﻋﺼﺮ ﺟﻤﻌﻪ = ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻋﻠﯿﻪ بشریت

ﺗﺴﺖ

ﺻﺪﺍ ﻫﺴﺖ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭼﯽ
ﭼﺮﺕ ﻭ ﭘﺮﺕ ﻧﻤﯿﺮﻩ

183- دوسالگی

دیروز اینجا دو ساله شد

این 188دومین پست اینجا بعد از دوسال!

البته شاید تعداد پست‌هام کم باشه ولی کلی دوست خوب پیدا کردم

ممنونم که دو ساله تحمل‌م کردین و انتقادهاتون بگین شاید گوش کنم D: