بایگانی‌های ماهانه: دسامبر 2013

226- تحریف

جوان ز حادثه ای کیر می شود گاهی!