بایگانی‌های ماهانه: دسامبر 2011

تنگ شو

بعد از چند وقت اومدم اینجا
دلم براش خیلی تنگ شده بود
پروردگارا کونی تنگ به ما اطا (یا اتا، اونطوری یا اینطوری؟) کن. کاش اینجا مثل قبل بشه