بایگانی برچسب‌ها: کشته شدن

241- معامله با خدا و شیطان

بهتر نیست بجای پرت کردن سنگ، فحش داد؟

بی شماره